வாக்கிய வகை அறிதல்

கருத்து முற்றுப் பெற்ற சொற்றொடர் வாக்கியம் எனப்படும். வாக்கியங்களைக் கருத்து அடிப்படையிலும், அமைப்பு அடிப்படையிலும், வினை அடிப்படையிலும் வகைப்படுத்தலாம். கருத்து வகை வாக்கியங்கள் கருத்து வகையில் வாக்கியங்கள் நான்கு வகைப்படும். அவை: செய்தி வாக்கியம் கட்டளை வாக்கியம் வினா வாக்கியம் உணர்ச்சி வாக்கியம் செய்தி வாக்கியம் என்பது, கூற வந்த செய்தியைத் தெளிவாகக் கூறுவதாகும். எ.கா: ஔவையார் ஆத்திச்சூடியை எழுதினார். கட்டளைவாக்கியம் என்பது, முன்னால் நிற்பவரை ஒரு செயலைச் செய்ய ஏவுவதாகும். எ.கா: புத்தகத்தைப் படி. வினா வாக்கியம் என்பது, ஒருவரிடம் ஒன்றை வினவுவதாக அமைவதாகும். எ.கா: ஆத்திச்சூடியை எழுதியவர் யார்? உணர்ச்சி வாக்கியம் என்பது, வியப்பு, அச்சம் முதலிய உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவதாக அமைவதாகும். எ.கா: இந்த மலர் எவ்வளவு அழகாக உள்ளது! அமைப்பு வகை வாக்கியங்கள் வாக்கியங்களை அமைப்பு வகையில் மூன்று வகையாகப் பிரிக்கலாம். அவை, தனி வாக்கியம் தொடர் வாக்கியம் கலவை வாக்கியம் தனி வாக்கியம் என்பது, ஓர் எழுவாயோ பல எழுவாய்களோ பெற்று ஒரு பயனிலையைக் கொண்டு முடிவதாகும். எ.கா: அமுதா வந்தாள். அமுதாவும் கவிதாவும் வந்தனர். தொடர் வாக்கியம் என்பது, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பயனிலைகளைப் பெற்றுவரும் வாக்கியமாகும். எ.கா: இனியன் நன்கு படித்தான்; தேர்வு எழுதினான்; வெற்றி பெற்றான். கலவை வாக்கியம் என்பது, முற்றுத் தொடராக அமைந்த ஒரு முதன்மை வாக்கியமும் எச்சத் தொடர்களாக அமைந்த பல துணை வாக்கியங்களும் கலந்து வரும் வாக்கியமாகும். எ.கா: நல்ல நெறிகளைக் கற்று, அதன்வழி நடந்து, வாழ்க்கையில் முன்னேற அனைவரும் முயல வேண்டும். வினை வகை வாக்கியங்கள் வாக்கியங்களில் வினைகள், முற்றாகவோ எச்சமாகவோ இடம்பெறுகின்றன. அவ்வினைகளின் அடிப்படையில் அவற்றைப் பெற்று வரும் வாக்கியங்கள் பெயர் பெறுகின்றன. இவ்வாக்கியங்களை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். உடன்பாட்டு வினை / எதிர்மறை வினை வாக்கியங்கள் செய்வினை / செயப்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் தன்வினை / பிறவினை வாக்கியங்கள் உடன்பாடு / எதிர்மறை வினை வாக்கியங்கள் இவ்வகை Read More.