மோனை, எதுகை , இயைபு

மோனைத்தொடை: பாடலின் ஒவ்வோர் அடியிலும் முதல் எழுத்து ஒன்றி (பொருந்தி) வருவது. எ.கா: உள்ளத்தில் உள்ளானடி – அது நீ உணர வேண்டு மடி உள்ளத்தில் காண்பாய் எனில் – கோயில் உள்ளேயும் காண்பா யடி அடிமோனை: செய்யுள் முதல் அடியின் முதல் எழுத்து அடுத்தஅடிகளின் முதல் எழுத்தாக வருவது அடிமோனை ஆகும். இன எழுத்தும் மோனையாக அமையும். எ.கா: நாணால் உயிரைத் துறப்பார் நாண் துறவார் சீர்மோனை: 1. இணை மோனை: அளவடியில் 1,2 சீர்கள் முதல் எழுத்து ஒன்றி வருவது. இன எழுத்தும் மோனையாக அமையும். எ.கா: கமழத் கமழத் தமிழிசை பாடினாள். 2. பொழிப்பு மோனை: அளவடியில் 1, 3 சீர்களில் முதல் எழுத்து ஒன்றி வருவது. எ.கா: நண்பற்றா ராகி நயமில் செய்தார்க்கும் 3. ஒருஉ மோனை அளவடியில் 1,4 சீர்களில் முதல் எழுத்து ஒன்றி வருவது. எ.கா: அணியன்றோ நானுடைமை சான்றோர்க்கு அஃதின்றேல் 4. கூழை மோனை அளவடியில் 1, 2, 3 சீர்களில் முதல் எழுத்து ஒன்றி வருவது. எ.கா: எண்பதத்தால் எய்தல் எளிதென்ப யார்மாட்டும் 5. மேற்கதுவாய் மோனை அளவடியில் 1, 3, 4 சீர்களில் முதல் எழுத்து ஒன்றிவருவது. எ.கா: பாவை விளக்கும் பலவுடன் பரப்புமின் 6. கீழ்க்கதுவாய் மோனை அளவடியில் 1, 2, 4 சீர்களில் முதல் எழுத்து ஒன்றி வருவது. எ.கா: அவிர்மதி அனைய திருநுதல் அரிவை 7. முற்று மோனை: அளவடியில் 1, 2, 3, 4 சீர்களிலும் முதல் எழுத்து ஒன்றி வருவது முற்றுமோனை எனப்படும். அனைத்துச் சீர்களிலும் மோனை இருக்கும். எ.கா: கண்ணும் கருத்துமாய் கலைகளைக் கற்றான் எதுகைத் தொடை எதுகைத் தொடை என்பது ஒரு பாடலில் உள்ள அடிகள்தோறும் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருவதாகும். இது மட்டுமன்றி, அடிகளில் உள்ள முதல் எழுத்துக் குறில் என்றால், எல்லா அடிகளிலும் குறிலாகவும், நெடில் என்றால் எல்லா அடிகளின் முதல் எழுத்தும் Read More.