பொருத்துதல்

பொருத்தமான பொருளை தேர்வு செய்தல் 1.பொருத்தமான பொருளை தேர்வு செய்தல் இப்பகுதில் பிரிவு அ வில் உள்ள 4 சொற்களுக்கு ஏற்ற சரியான பொருளை பிரிவு ஆ வில் உள்ள 4 சொற்களுக்கும் பொறுத்த வேண்டும். இதிலிருந்து மூன்று முதல் ஐந்து கேள்விகள் கேட்கபடுகிறது, எனவே நீங்கள் இதற்காக நன்கு பயிற்சி எடுத்துகொள்ளவேண்டும்.இதற்கு நீங்கள் 6 to 10 புத்தகத்தில் உள்ள செய்யுள்களின் பாடல்வரிகளின் பொருளை நன்கு புரிந்து படிக்கவேண்டும். பொருத்துதல்  புரை – குற்றம் குழவி – குழந்தை  ஆடுபரி – ஆடுகின்ற குதிரை  துன்னலர் – பகைவர் கலைமடந்தை – கலைமகள் நீரவர் – அறிவுடையார் அகம் – உள்ளம்  அல்லல் – துன்பம்  புனைதல் – புகழ்தல்  அங்கண் – அழகிய இடம்  ஆமா – காட்டுப்பசு  ஆற்றுணா – கட்டுச்சோறு  இருந்தி – பெருஞ்செல்வம்  இரும்பை – பாம்பு  ஈட்டம் – கூட்டம்  ஈங்கதிர் – சந்திரன்  உரன் – திண்ணிய அறிவு  உலண்டு – கோற்புழு  உகுநீர் – ஒழுகும் நீர்  ஊழை – பித்தம்  எழினி – இருதிரை  எறும்பி – யானை  எருத்தம் – பிடரி, கழுத்து  கவர்தல் – நுகர்தல்  ஈன்றல் – தருதல், உண்டாக்குதல்  சிறுமை – துன்பம்  மறுமை – மறுபிறவி  நன்றி – நன்மை  அல்லவை – பாவம்  துவ்வாமை – வறுமை  அமர்ந்து – விரும்பி  அகன் – அகம், உள்ளம்  படிறு – வஞ்சம்  செம்பொருள் – மெய்ப்பொருள்  பீற்றல் குடை – பிய்ந்த குடை  கடையர் – தாழ்ந்தவர்  விழுச்செல்வம் – சிறந்த செல்வம்  நுனி – மிகுதி  முழவு – மத்தளம்  வனப்பு – அழகு  தூறு – புதர்  மெய்ப்பொருள் – நிலையான பொருள்  வண்மை – கொடைத்தன்மை 2.புகழ் பெற்ற நூல் நூலாசிரியர் புகழ்பெற்ற நூல்களும் அதன் ஆசிரியர்களும்:- பதினொன் Read More.