ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியான பொருளைத் தேர்வு செய்தல்

விளக்கம் :  கொடுக்கப்பட்டுள்ள வார்த்தைகளைப் புரிந்து அதற்கானபொருளைத்தேர்ந்தெடுத்தல் வேண்டும்.கொடுக்கப்படும்வினாக்களுக்கு எளிமையாக விடையளிக்க வேண்டுமெனில் ரகர-றகர,லகர, ளகர, னகர, ணகர வேறுபாடுகளை ஆகியவற்றை அறிந்திருத்தல்வேண்டும். ளகர–லகரப் பொருள் வேறுபாடு ரகர–றகர பொருள் வேறுபாடுகள்   னகர, ணகர சொற்களின் பொருள் வேறுபாடு