உவமையால் விளக்கப்படும் பொருள்

உவமையை நன்றாக புரிந்து கொண்டால் மிகவும் எளிதாக விடையளிக்கக்கூடிய பகுதிகளில் ஒன்று தான் உவமையால் விளக்கப்படும் பொருள். இங்கு சில உதாரணங்களைத் தொகுத்துக் கொடுத்திருக்கிறோம். இவற்றையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.